สายตรงผู้อำนวยการ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารดาวน์โหลด

<<ตุลาคม 2560>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

อาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560

เว็บไซต์การศึกษา
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
48
วันนี้
52
วานนี้
1004


เริ่มนับ
     
7777
เลือกฝ่าย/สังกัด :

คณะผู้บริหารโรงเรียน


     
 
 
     

นายณรงค์ มงคล


ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

นายวินัย บุญชุ่มใจ


ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารงบประมาณ/ฝ่ายบุคลากร
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นายดนัย ถนอมจิตร


ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


     
 
 
     

อ.ธีระพล จอมคำ


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

อ.แสงอรุณ ขันทราช


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

อ.สุชีลา สุ่นสิริ


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางศศิวิมล คล้ายเครือญาติ


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวกมลพร จินดาหลวง


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวนิภา สัจจาญาติ


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระศิลปะ


     
 
 
     

อาจารย์สุพัตร ใจฟู


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

อ.สปัญญ์นา แก้วตาปี


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


     
 
 
     

นางวัลภา สุวรรณเพชร


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

นางสิรธร ศักดิ์สูง


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางฐิติพรรณ แสงแก้ว


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางแน่งน้อย โกศลโพธิทรัพย์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวปาริชาติ บุญแก้ว


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวนฤมล ฉายานนท์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางรินรดา วิรัตน์พฤกษ์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางน้ำฝน โทปุญญานนท์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางพิสมัย เรือนสอน


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นายนนทชัย อาวรณ์


ตำแหน่ง :: ครู
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางหนึ่งฤทัย ปินชัย


ตำแหน่ง :: ครู
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระภาษาไทย


     
 
 
     

นายไพรศาล สังข์เอี่ยม


ตำแหน่ง :: ครู ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

นางวัลยา ชุ่มทอง


ตำแหน่ง :: ครู ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นาระวิวรรณ เคนขยัน


ตำแหน่ง :: ครู ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางกานดา ชุมดำ


ตำแหน่ง ::
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวศิริพร ทวีชาติ


ตำแหน่ง :: ครู ตำแหน่งชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางปัญญาวดี จอมแปง


ตำแหน่ง ::
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม


     
 
 
     

นางวิลานันท์ ศรีลาชัย


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

นางชริญ ไทยตรง


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางจันทร์ฉาย ประสิงห์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางรัตนา อินทกูล


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาววาสนา ตั้งชัยสุริยา


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางมยุรี กิตติพงษ์พันธ์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระสุขศึกษา


     
 
 
     

นายโสรัจน์ โพธิ์จันทร์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

นายสายัณห์ สิงห์เจริญ


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นายณัฐพงษ์ ยุทธวิริยะ


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


     
 
 
     

นางอุราพร บุริโท


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

นางปิยฉัตร วุฒิสรรพ์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาลี่ เสมือนใจ


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางพัขรี เชื้อสาม


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางนงคราญ วรรณรัตน์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นายประภาส คุณาชีวะ


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นายบรรเจิด สรรพมงค์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางนภาพร ไชยสมภาร


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นายพงษ์พันธ์ นิลคง


ตำแหน่ง :: ครูอัตราจ้าง
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นายจีระศักดิ์ แผลงศร


ตำแหน่ง :: ครูอัตราจ้าง
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


     
 
 
     

นางอัสรา วงศ์มณี


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

นางวันทนา ขอดศิริ


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นายไพรัช เฉยเมล์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางอำพรรณ ใจแน่น


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางจุฑารัตน์ เวียงลอ


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวรื่นจิต ปัญญาเรือง


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวชิราภรณ์ เงาทอง


ตำแหน่ง :: ครูอัตราจ้าง
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวชมพูพักตร์ นิลคง


ตำแหน่ง :: ครูอัตราจ้าง
ดูรายละเอียด
 

งานแนะแนว


     
 
 
     

นางนุสรา ตันตนวัฒน์


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

นางอันธิฌา ขาวแสง


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


     
 
 
     

นางสาวอรุณี ลักษิตานนท์


ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

นางรุ่งนภา มาลัย


ตำแหน่ง :: เจ้าหนา้ที่สำนักงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวธิดารัตน์ ใจจันทรา


ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวนิตย์นภา อินทนรลักษรณา


ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวคนึงนิจ ไชยยา


ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวทิพวรรณ บุญแก้ว


ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นายพิชัย สุวัฒนะ


ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นายธนาคาร บ่อคำ


ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่โสตฯ
ดูรายละเอียด
 

นักการ/ภารโรง

แม่บ้าน
ครูนักเรียนเรียนร่วม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

 
 

 
 
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน      
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา