สายตรงผู้อำนวยการ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารดาวน์โหลด

<<กรกฏาคม 2563>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

อังคาร ที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2563
     
ออนไลน์
22
วันนี้
1878
วานนี้
2343


เริ่มนับ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

คณะผู้บริหารโรงเรียน


     
 
 
     

นายพิสิษฐ คำบุรี


ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

นายธรรมนาถ คำไทย


ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


     
 
 
     

ครูไพรศาล สังข์เอี่ยม


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาเอก ภาษาไทย
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

ครูกานดา ชุมดำ


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาไทย
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


     
 
 
     

ครูกมลพร จินดาหลวง


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

ครูแสงอรุณ ขันทราช


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์

ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูศศิวิมล คล้ายเครือญาติ


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูนิภา สัจจาญาติ


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูจาตุรงค์ เบ็งยา


ตำแหน่ง ::
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


     
 
 
     

นางจุฑารัตน์ เวียงลอ


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาเอก ฟิสิกส์
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

ครูวันทนา ขอดศิริ


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูอัสรา วงศ์มณี


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ดาราศาสตร์
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูวาสนา ยาวิชัย


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ชีววิทยา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูไพรัช เฉยเมล์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ฟิสิกส์
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูดณพร อินจับ


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูรื่นจิตร ปัญญาเรือง


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ชีววิทยา
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม


     
 
 
     

ครูวิลานันท์ ศรีลาชัย


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาเอก สังคมศึกษา
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

ครูชริญ ไทยตรง


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูจันทร์ฉาย ประสิงห์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูรัตนา อินทกูล


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


     
 
 
     

ครูโสรัจน์ โพธิ์จันทร์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาเอก พลศึกษา
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

ครูณัฐพงษ์ ยุทธวิริยะ


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก พลศึกษา
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


     
 
 
     

ครูสปัญญ์นา แก้วตาปี


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาเอก ดนตรีไทย
ดูรายละเอียด
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


     
 
 
     

ครูอุราพร บุริโท


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาเอก คหกรรม
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

ครูพัขรี เชื้อสาม


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก คหกรรม
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูนงคราญ วรรณรัตน์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คหกรรม
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูประภาส คุณาชีวะ


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก อุตสาหกรรม
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูบรรเจิด สรรพมงค์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก อุตสาหกรรม
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูนภาพร ไชยสมภาร


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูพงษ์พันธ์ นิลคง


ตำแหน่ง :: ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก คอมพิวเตอร์
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


     
 
 
     

ครูพิสมัย เรือนสอน


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

ครูฐิติพรรณ แสงแก้ว


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูสิรธร ศักดิ์สูง


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูนฤมล ฉายานนท์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูรินรดา วิรัตน์พฤกษ์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูหนึ่งฤทัย ปินชัย


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น

ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูนนทชัย อาวรณ์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ -
วิชาเอก ภาษาจีน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูวัชรพงค์ โพธิวงค์


ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด
 

กลุ่มงานแนะแนว


     
 
 
     

ครูอันธิฌา ขาวแสง


ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด
 


ครูนักเรียนเรียนร่วม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


     
 
 
     

นางสาวอรุณี ลักษิตานนท์


ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

นางรุ่งนภา มาลัย


ตำแหน่ง :: เจ้าหนา้ที่สำนักงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นายพิชัย สุวัฒนะ


ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

นางสาวคนึงนิจ ไชยยา


ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ดูรายละเอียด
 

นักการ/ภารโรง

แม่บ้าน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์