นายณรงค์ มงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ


พิํธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6
ปีการศึกษา 2556

(รูปภาพรับเกียรติบัตรรายบุคคล)

 

                                          
โรงเรียนหอพระเป็นเขตปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ 100%

 

 

 

 

                        

โรงเรียนหอพระเข้าร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดสถานศึกษาให้เป็นเขตปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ 100% โดยปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มคอรงสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด และ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาหรือบริเวณที่ห้ามมิให้จำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ แนวทางการจัดสถานศึกษาให้เป็นเขตปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย และ สถานศึกษาปลอดบุหรี่

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ ผอ.นิตยา บุญเป็ง ได้ประกาศโรงเรียนหอพระเป็นโรงเรียนปลอดเหล้า บุหรี่ 100 %

รงเรียนหอพระ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนหอพระ
ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

28 มีนาคม 2557 ม.3 และ ม.6 รับหลักฐานการจบหลักสูตร

29 มีนาคม 2557 ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 รับผลการเรียน

รับสมัคร วันที่ 20-24 มี.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานจัดการศึกษา

ระชุมผู้ปกครอง เพื่อรับผลการเรียนกลางภาค วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหอพระ ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 29 มกราคม 2557

จำหน่ายระเบียบการ วันที่ 3-24 มี.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปี 2557
สอบจัดชั้นเรียน ม.1 วันที่ 29 มีี.ค. 2557
สอบจัดชั้นเรียน ม.1 วันที่ 29 มีี.ค. 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปจำนวนข้อสอบตามโครงการระบบจัดการคลังข้อสอบส่วนกลาง สพม.34( แยกตามโรงเรียน)  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2556

                     
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


จำนวนผู้เข้าใช้งาน