งานบริการผู้ปกครอง

  • ระบบตรวจสอบผลการเรียน
  • คู่มือระบบตรวจสอบผลการเรียน สำหรับนักเรียน
  • ตรวจสอบการบ้านนักเรียน
  • ชำระค่าธรรมเนียม QR Code
  • ประเมิน SDQ
  • ตรวจสอบเวลาเรียน

ประกาศสำหรับผู้ปกครอง

E-learning