16/09/2563

โรงเรียนหอพระ ป้องกันกำจัดยุงลาย

16/09/2563

ประกาศโรงเรียนหอพระ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารบรรณ

14/09/2563

โรงเรียนหอพระ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

12/09/2563

โรงเรียนหอพระ เป็นสถานที่ดำเนินการสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11/09/2563

งานอนามัยโรงเรียน จัดกิจกรรม “แปรงฟันอย่างไรให้สะอาด”

11/09/2563

การนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จาก สพม.34

10/09/2563

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

09/09/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมประชุม โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

09/09/2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

E-learning