ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

โรงเรียนหอพระ

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนหอพระ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เบอร์โทรศัพท์ 053-221-419 โทรสาร 053-217-063 E – mail : school@horpra.ac.th Website: www.horpra.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1 – ม.6) เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนหอพระ คือ จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกใน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2482 เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง ณ บริเวณที่ดินซึ่งเป็นวัดร้าง 2 วัด คือ วัดหอพระ และ วัดพันแจ่ม กับที่ดิน ของทางเทศบาลนครเชียงใหม่อีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนอง ความต้องการด้านการศึกษา แก่ชุมชนในตำบลศรีภูมิ และบริเวณใกล้เคียง ให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาล 11 (หอพระ)” โดยมี นายอุ่นเรือน เลปนานนท์ ทำหน้าที่เป็นครูคนแรก

พ.ศ. 2496

กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนหอพระเข้าสังกัดในกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2500

ขณะที่นายยุทธ เดชคำรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเมืองเชียงใหม่” สังกัดกองการศึกษาพิเศษ จนถึงสมัย นายเวทย์กาวิล ครูใหญ่ในระยะต่อมาได้พิจารณาเห็นว่าชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเปิดสอนอยู่ กำลังจะเปลี่ยนเป็นชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 5-7 ) ตามหลักสูตรที่เปลี่ยนไป จึงขออนุญาตกรมสามัญศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนหอพระ ”

พ.ศ. 2504

โรงเรียนหอพระได้พัฒนาโดยลำดับและหลังสุดเปิดทำการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2523

กรมวิชาการได้พิจารณาได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนหอพระ ให้เข้าโครงการโรงเรียนผู้นำ การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2533 

ให้ตั้งโครงการโรงเรียนพัฒนาการใช้หลักสูตรเพื่อใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2536 

โรงเรียนหอพระได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นปีแรก โดยรับนักเรียนเดิมเป็นส่วนใหญ่

พ.ศ. 2543 

โรงเรียนได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการสอนคอมพิวเตอร์นักเรียนทุกคนนักเรียนต้องมีความรู้ สามารถนำมาใช้งานได้ โรงเรียนได้รับเลือกเป็น โรงเรียนในการปรับเปลี่ยน ระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting)

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปหอพระไตรปิฎก อยู่ในวงกลมของลายกนก อักษรย่อ ห.พ.

สีประจำโรงเรียน

 ขาว – เหลือง

คำขวัญ

ล้ำเลิศคุณธรรม หนุนนำสังคม อุดมความรอบรู้ กอบกู้สิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุข

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“มารยาทงาม”

อัตลักษณ์นักเรียน

“ลูกหอพระ เป็นผู้มีมารยาทงาม”

ค่านิยม

“ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก”

BK8