ระบบรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2567

   ประกาศรับสมัคร

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ม.1

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ม.4

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัคร

• ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
• ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์มสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
• กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

BK8