คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนหอพระ

นายสุนทร ยามศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

นางกฤษวรรณ อ่อนอัน

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

นางวิลานันท์ ศรีลาชัย

ผู้แทนครู

กรรมการ

นายปิยะศักดิ์ เรืองศรี

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

นายไพศาล สุรธรรมวิทย์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

นางสาวสุกฤตา อุดมศรี

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

พระครูโอภาส ปัญญาคม

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

พระอธิการประสงค์ สิริจนฺโท

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

นายพิมุกข์พงค์ พลับพลาทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายอัครพล สมบัตินันท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายณัฐภิวัฒน์ สามพิพัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายไพโรจน์ จําปาทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายไพบูลย์ พูลพิพัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีปองพล อนุพันธุ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ

กรรมการและเลขานุการ
BK8