วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนหอพระ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์ทักษะอาชีพ ภายในปี 2567”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“โรงเรียนส่งเสริมมารยาทงาม”

อัตลักษณ์ (Identity)

“มารยาทงาม”

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมีทักษะอาชีพเป็นพื้นฐาน
  2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  4. พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
  6. พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ (Goal)

          ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

กลยุทธ์องค์กร (Strategy organization)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีพื้นฐานทักษะอาชีพ
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
  4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน
   เพื่อบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ค่านิยม (Value)

          “ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก”

โรงเรียนหอพระ

ที่อยู่ : 15 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email : horpra.school@gmail.com
โทรศัพท์ : 053-221419 ต่อ 11
โทรสาร 053-217063

BK8