ประวัติโรงเรียนหอพระ

            โรงเรียนหอพระ ตั้งอยู่ที่ ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกใน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2484  เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง ณ บริเวณที่ดินซึ่งเป็นวัดร้าง 2 วัด คือ วัดหอพระ และ วัดพันแจ่ม กับที่ดิน ของทางเทศบาลนครเชียงใหม่อีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนอง ความต้องการด้านการศึกษา แก่ชุมชนในตำบลศรีภูมิ และบริเวณใกล้เคียง ให้ชื่อว่า “ โรงเรียนเทศบาล 11 (หอพระ) ” โดยมี นายอุ่นเรือน เลปนานนท์ ทำหน้าที่เป็นครูคนแรก

ครั้งถึง พ.ศ. 2496กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนหอพระเข้าสังกัดในกรมสามัญศึกษา และในปี พ.ศ. 2500 ขณะที่นายยุทธ เดชคำรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเมืองเชียงใหม่” สังกัดกองการศึกษาพิเศษ

จนถึงสมัย นายเวทย์กาวิล ครูใหญ่ในระยะต่อมาได้พิจารณาเห็นว่าชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเปิดสอนอยู่ กำลังจะเปลี่ยนเป็นชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 5-7 ) ตามหลักสูตรที่เปลี่ยนไป จึงขออนุญาตกรมสามัญศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนหอพระ ” ในปี พ.ศ.2504โรงเรียนหอพระได้พัฒนาโดยลำดับและหลังสุดเปิดทำการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521

ปี พ.ศ. 2523 กรมวิชาการได้พิจารณาได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนหอพระ ให้เข้าโครงการโรงเรียนผู้นำ การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 และปี พ.ศ. 2533ให้ตั้งโครงการโรงเรียนพัฒนาการใช้หลักสูตรเพื่อ ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533

ในปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนหอพระได้เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก  โดยรับนักเรียนเดิมเป็นส่วนส่วนใหญ่ โรงเรียนพัฒนาขึ้นตามลำดับ

จนถึงปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการสอนคอมพิวเตอร์นักเรียนทุกคนนักเรียนต้องมีความรู้ สามารถนำมาใช้งานได้ โรงเรียนได้รับเลือกเป็น โรงเรียนในการปรับเปลี่ยน ระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting

สัญลักษณ์โรงเรียน

logo

ประกอบด้วยหอพระไตรปิฏก เป็นสัญลักษณ์ของความสว่างทางปัญญา อยู่ในวงกลมของลายกนก

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุข

สีประจำโรงเรียน

สีขาว – เหลือง

คำขวัญประจำโรงเรียน

ล้ำเลิศคุณธรรม หนุนนำสังคม อุดมความรอบรู้ กอบกู้สิ่งแวดล้อม

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชหอพระ

คำร้อง – ทำนอง :: อ. เอื้อ  มณีรัตน์

พวกเราหอพระต้องมานะบากบั่น

ช่วยสร้างสรรค์สถาบันให้รุ่งเรือง

หอพระสามัคคีศักดิ์ศรีฟูเฟื่อง

เทิดเกียรติขาวเหลืองให้เลื่องให้ลือ

ร่วมแรงร่วมใจไม่หวั่นไหวสักสิ่ง

เราพูดจริงทำจริงจนขึ้นชื่อ

ใครเห็นใครนิยมชื่นชมเล่าลือ

หอพระนี่หรือขึ้นชื่อโด่งดัง

รักเรียนเพียรจริงทุก ๆ สิ่งอุตสาห์

รักความก้าวหน้าไม่มีถอยหลัง

ผองเราเยาวชนทุก ๆ คนรวมพลัง

ให้เด่นให้ดังไพศาล

เทิดทูนคุณธรรมให้เลิศส้ำใดอื่น

เกียรติยศยั่งยืนอยู่ช้านาน

ขาวเหลืองเรืองวิไลสดใสนิจกาล

เปรียบดังดวงมาลย์ล้ำเลิศเฉิดฉาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนหอพระเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“รักษ์วัฒนธรรมไทย”

อัตลักษณ์ (Identity)

“ลูกหอพระเป็นผู้มีมารยาทงาม”

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพพื้นฐาน
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยึดหลักศาสตร์พระราชา
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
7. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

เป้าหมาย (Goal)

1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา รักการอ่าน มีความสามารถในการสื่อสารและเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ผู้เรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนมีจิตสำนึก “รักษ์ความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม” ด้วยศาสตร์พระราชา
4. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจและพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
5. ผู้เรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้และสารสนเทศในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
6. ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
7. ครูได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาตนเอง อย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมงและส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
8. มีระบบบริหารและจัดศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
9. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนหอพระ

ที่อยู่ : 15 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email : horpra.school@gmail.com
โทรศัพท์ : 053-221419 ต่อ 11
โทรสาร 053-217063

E-learning