ประวัติโรงเรียนหอพระ

            โรงเรียนหอพระ ตั้งอยู่ที่ ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกใน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2484  เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง ณ บริเวณที่ดินซึ่งเป็นวัดร้าง 2 วัด คือ วัดหอพระ และ วัดพันแจ่ม กับที่ดิน ของทางเทศบาลนครเชียงใหม่อีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนอง ความต้องการด้านการศึกษา แก่ชุมชนในตำบลศรีภูมิ และบริเวณใกล้เคียง ให้ชื่อว่า “ โรงเรียนเทศบาล 11 (หอพระ) ” โดยมี นายอุ่นเรือน เลปนานนท์ ทำหน้าที่เป็นครูคนแรก

ครั้งถึง พ.ศ. 2496กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนหอพระเข้าสังกัดในกรมสามัญศึกษา และในปี พ.ศ. 2500 ขณะที่นายยุทธ เดชคำรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเมืองเชียงใหม่” สังกัดกองการศึกษาพิเศษ

จนถึงสมัย นายเวทย์กาวิล ครูใหญ่ในระยะต่อมาได้พิจารณาเห็นว่าชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเปิดสอนอยู่ กำลังจะเปลี่ยนเป็นชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 5-7 ) ตามหลักสูตรที่เปลี่ยนไป จึงขออนุญาตกรมสามัญศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนหอพระ ” ในปี พ.ศ.2504โรงเรียนหอพระได้พัฒนาโดยลำดับและหลังสุดเปิดทำการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521

ปี พ.ศ. 2523 กรมวิชาการได้พิจารณาได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนหอพระ ให้เข้าโครงการโรงเรียนผู้นำ การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 และปี พ.ศ. 2533ให้ตั้งโครงการโรงเรียนพัฒนาการใช้หลักสูตรเพื่อ ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533

ในปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนหอพระได้เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก  โดยรับนักเรียนเดิมเป็นส่วนส่วนใหญ่ โรงเรียนพัฒนาขึ้นตามลำดับ

จนถึงปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการสอนคอมพิวเตอร์นักเรียนทุกคนนักเรียนต้องมีความรู้ สามารถนำมาใช้งานได้ โรงเรียนได้รับเลือกเป็น โรงเรียนในการปรับเปลี่ยน ระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting

สัญลักษณ์โรงเรียน

logo

ประกอบด้วยหอพระไตรปิฏก เป็นสัญลักษณ์ของความสว่างทางปัญญา อยู่ในวงกลมของลายกนก

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุข

สีประจำโรงเรียน

สีขาว – เหลือง

คำขวัญประจำโรงเรียน

ล้ำเลิศคุณธรรม หนุนนำสังคม อุดมความรอบรู้ กอบกู้สิ่งแวดล้อม

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชหอพระ

คำร้อง – ทำนอง :: อ. เอื้อ  มณีรัตน์

พวกเราหอพระต้องมานะบากบั่น

ช่วยสร้างสรรค์สถาบันให้รุ่งเรือง

หอพระสามัคคีศักดิ์ศรีฟูเฟื่อง

เทิดเกียรติขาวเหลืองให้เลื่องให้ลือ

ร่วมแรงร่วมใจไม่หวั่นไหวสักสิ่ง

เราพูดจริงทำจริงจนขึ้นชื่อ

ใครเห็นใครนิยมชื่นชมเล่าลือ

หอพระนี่หรือขึ้นชื่อโด่งดัง

รักเรียนเพียรจริงทุก ๆ สิ่งอุตสาห์

รักความก้าวหน้าไม่มีถอยหลัง

ผองเราเยาวชนทุก ๆ คนรวมพลัง

ให้เด่นให้ดังไพศาล

เทิดทูนคุณธรรมให้เลิศส้ำใดอื่น

เกียรติยศยั่งยืนอยู่ช้านาน

ขาวเหลืองเรืองวิไลสดใสนิจกาล

เปรียบดังดวงมาลย์ล้ำเลิศเฉิดฉาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนหอพระเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์ทักษะอาชีพ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“โรงเรียนส่งเสริมมารยาทงาม”

อัตลักษณ์ (Identity)

“มารยาทงาม”

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมีทักษะอาชีพเป็นพื้นฐาน
  2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
  5. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
  7. พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการการศึกษา

เป้าหมาย (Goal)

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมีทักษะอาชีพเป็นพื้นฐาน
  2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยและดำรงตนตามอัตลักษณ์ที่กำหนด
  3. ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ
  4. มีความภาคภูมิใจความเป็นไทย ยึดมั่นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  5. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะชีวิตและใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ตระหนักและเห็นคุณค่า ปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  7. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีและพัฒนาสู่งานอาชีพได้

กลยุทธ์องค์กร (Strategy organization)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรมและมีพื้นฐานทักษะอาชีพ
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความรู้ความสามารถทางทักษะอาชีพ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
  4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเพื่อบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

โรงเรียนหอพระ

ที่อยู่ : 15 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email : ho***********@gm***.com
โทรศัพท์ : 053-221419 ต่อ 11
โทรสาร 053-217063

E-learning
BK8