ข้อมูลจำนวนนักเรียน

โรงเรียนหอพระ ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ชั้น
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
ม.1
54
50
104
ม.2
43
47
90
ม.3
44
31
75
ม.4
30
56
86
ม.5
33
28
61
ม.6
29
53
82
รวมทั้งหมด (คน)
233
265
498
คิดเป็นร้อยละ (%)
46.76
53.24
100
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2024
BK8