การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

O ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2563

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

E-learning