คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู

คณะกรรมการ

เครือข่ายผู้ปกครองและครู

โรงเรียนหอพระ

นางกฤษณวรรณ อ่อนอ้น

ประธาน

นางสาวปุณยนุช มะโนป่าเสร้า

รองประธานฯ ระดับ ม.ต้น

นางปุณยนุช รุ่งกาลเศรณี

รองประธานฯ ระดับ ม.ปลาย

นายอภิดล ยงยุทธิ์

เหรัญญิก

นางสาวรัชฎาภรณ์ แสนอ้าย

ประชาสัมพันธ์

นางสาวพิรานันท์ เมืองมา

กรรมการ

นางวีณา คํามาเกี่ยง

กรรมการ

นางจันทร์ เมืองทอง

กรรมการ

นายสุวิทย์ บุญเติม

กรรมการ

นายไชยากร ทองก้อนสิงห์

กรรมการ

นายธนาฤทธิ์ ทิพจร

กรรมการ

นางอุบล สัจจานิจการ

เลขานุการ
BK8