ดร.สุรชัย คูณแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ร้อยตรี นิมิตร ธิยาม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการ


นายไพรศาล สังข์เอี่ยม

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางอัจฉริยา แปงยอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ


นางสาวภัทรนันท์ เจตะภัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ


นางสาวกมลพร จินดาหลวง

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางศศิวิมล คล้ายเครือญาติ

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางสาวนิภา สัจจาญาติ

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นายจาตุรงค์ เบ็งยา

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางจุฑารัตน์ เวียงลอ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางอัสรา วงศ์มณี

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางวันทนา ขอดศิริ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางสาวรื่นจิตร ปัญญาเรือง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางสาววาสนา ยาวิชัย

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ


นางนภาพร ไชยสมภาร

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นายพงษ์พันธ์ นิลคง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


นายอัมรินทร์ สมณะ

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายพัชรพงษ์ โสภารัตน์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นายโสรัจน์ โพธิ์จันทร์

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


ส.อ.สง่า วังคีรี

ตำแหน่ง ครูกีฬายกน้ำหนัก


นางสปัญญ์นา แก้วตาปี

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายปฏิภาณ สิทธิวงค์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


นางสาวขนิษฐา จินดาสถาน

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


นางสาวพักตร์วิไล พันเอม

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ


นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ


นางพิสมัย เรือนสอน

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางมลิวรรณ ชูคดี

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นายนนทชัย อาวรณ์

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ


นางหนึ่งฤทัย ปินชัย

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นายวัชรพงค์ โพธิวงค์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครู


ครูเนื้อน้อง จามา


นางสาวอรุณี ลักษิตานนท์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางรุ่งนภา มาลัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นายสุพจน์ นามัง
นักการภารโรง


นายพิชัย ชัยยะ
นักการภารโรง


นายอภิชาติ วัฒนวราห์
พนักงานขับรถ


นายชัชวาล ติ๊บมูล ยามรักษาความปลอดภัย


BK8