ดร.สุรชัย คูณแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นายธรรมนาถ คำไทย

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไปวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางกานดา ชุมดำ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายไพรศาล สังข์เอี่ยม

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นายศุภกรณ์ คำเพลิง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


นางสาวกมลพร จินดาหลวง

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางศศิวิมล คล้ายเครือญาติ

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางสาวนิภา สัจจาญาติ

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ


นายจาตุรงค์ เบ็งยา

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ


นางจุฑารัตน์ เวียงลอ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางอัสรา วงศ์มณี

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางดณพร อินจับ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางวันทนา ขอดศิริ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางสาวรื่นจิตร ปัญญาเรือง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางสาววาสนา ยาวิชัย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ


นายประภาส คุณาชีวะ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ


นางนภาพร ไชยสมภาร

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นายพงษ์พันธ์ นิลคง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


นายอัมรินทร์ สมณะ

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางวิลานันท์ ศรีลาชัย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางจันทร์ฉาย ประสิงห์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางรัตนา อินทกูล

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางชริญ ไทยตรง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นายโสรัจน์ โพธิ์จันทร์

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


ส.อ.สง่า วังคีรี

ตำแหน่ง ครูกีฬายกน้ำหนัก


นางสปัญญ์นา แก้วตาปี

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นายปฏิภาณ สิทธิวงค์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


นางสาวขนิษฐา จินดาสถาน

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


นายบรรเจิด สรรพมงค์

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางฐิติพรรณ แสงแก้ว

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางพิสมัย เรือนสอน

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


นางพิลาสินี วิรัตน์พฤกษ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ


นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ


นายนนทชัย อาวรณ์

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ


นางหนึ่งฤทัย ปินชัย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ


นายวัชรพงค์ โพธิวงค์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครู


ครูเนื้อน้อง จามา


นางสาวอรุณี ลักษิตานนท์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางรุ่งนภา มาลัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นายสุพจน์ นามัง
นักการภารโรง


นายพิชัย ชัยยะ
นักการภารโรง


นายอภิชาติ วัฒนวราห์
พนักงานขับรถ


นายวีระพันธ์ ชัยวุฒิ
พนักงานขับรถ


E-learning