วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนหอพระ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์ทักษะอาชีพ ภายในปี 2567”

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมีทักษะอาชีพเป็นพื้นฐาน
 2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
 6. พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ (Goal)

” ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล “

กลยุทธ์องค์กร (Strategy organization)

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีพื้นฐานทักษะอาชีพ
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน
  เพื่อบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
BK8