ประวัติโรงเรียนหอพระ

            โรงเรียนหอพระ ตั้งอยู่ที่ ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกใน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2484  เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง ณ บริเวณที่ดินซึ่งเป็นวัดร้าง 2 วัด คือ วัดหอพระ และ วัดพันแจ่ม กับที่ดิน ของทางเทศบาลนครเชียงใหม่อีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนอง ความต้องการด้านการศึกษา แก่ชุมชนในตำบลศรีภูมิ และบริเวณใกล้เคียง ให้ชื่อว่า “ โรงเรียนเทศบาล 11 (หอพระ) ” โดยมี นายอุ่นเรือน เลปนานนท์ ทำหน้าที่เป็นครูคนแรก

ครั้งถึง พ.ศ. 2496กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนหอพระเข้าสังกัดในกรมสามัญศึกษา และในปี พ.ศ. 2500 ขณะที่นายยุทธ เดชคำรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเมืองเชียงใหม่” สังกัดกองการศึกษาพิเศษ

จนถึงสมัย นายเวทย์กาวิล ครูใหญ่ในระยะต่อมาได้พิจารณาเห็นว่าชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเปิดสอนอยู่ กำลังจะเปลี่ยนเป็นชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 5-7 ) ตามหลักสูตรที่เปลี่ยนไป จึงขออนุญาตกรมสามัญศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนหอพระ ” ในปี พ.ศ.2504โรงเรียนหอพระได้พัฒนาโดยลำดับและหลังสุดเปิดทำการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521

ปี พ.ศ. 2523 กรมวิชาการได้พิจารณาได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนหอพระ ให้เข้าโครงการโรงเรียนผู้นำ การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 และปี พ.ศ. 2533ให้ตั้งโครงการโรงเรียนพัฒนาการใช้หลักสูตรเพื่อ ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533

ในปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนหอพระได้เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก  โดยรับนักเรียนเดิมเป็นส่วนส่วนใหญ่ โรงเรียนพัฒนาขึ้นตามลำดับ

จนถึงปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการสอนคอมพิวเตอร์นักเรียนทุกคนนักเรียนต้องมีความรู้ สามารถนำมาใช้งานได้ โรงเรียนได้รับเลือกเป็น โรงเรียนในการปรับเปลี่ยน ระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting

สัญลักษณ์โรงเรียน

logo

ประกอบด้วยหอพระไตรปิฏก เป็นสัญลักษณ์ของความสว่างทางปัญญา อยู่ในวงกลมของลายกนก

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุข

สีประจำโรงเรียน

สีขาว – เหลือง

คำขวัญประจำโรงเรียน

ล้ำเลิศคุณธรรม หนุนนำสังคม อุดมความรอบรู้ กอบกู้สิ่งแวดล้อม

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชหอพระ

คำร้อง – ทำนอง :: อ. เอื้อ  มณีรัตน์

พวกเราหอพระต้องมานะบากบั่น

ช่วยสร้างสรรค์สถาบันให้รุ่งเรือง

หอพระสามัคคีศักดิ์ศรีฟูเฟื่อง

เทิดเกียรติขาวเหลืองให้เลื่องให้ลือ

ร่วมแรงร่วมใจไม่หวั่นไหวสักสิ่ง

เราพูดจริงทำจริงจนขึ้นชื่อ

ใครเห็นใครนิยมชื่นชมเล่าลือ

หอพระนี่หรือขึ้นชื่อโด่งดัง

รักเรียนเพียรจริงทุก ๆ สิ่งอุตสาห์

รักความก้าวหน้าไม่มีถอยหลัง

ผองเราเยาวชนทุก ๆ คนรวมพลัง

ให้เด่นให้ดังไพศาล

เทิดทูนคุณธรรมให้เลิศส้ำใดอื่น

เกียรติยศยั่งยืนอยู่ช้านาน

ขาวเหลืองเรืองวิไลสดใสนิจกาล

เปรียบดังดวงมาลย์ล้ำเลิศเฉิดฉาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนหอพระเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์ทักษะอาชีพ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“โรงเรียนส่งเสริมมารยาทงาม”

อัตลักษณ์ (Identity)

“มารยาทงาม”

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมีทักษะอาชีพเป็นพื้นฐาน
  2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
  5. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
  7. พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการการศึกษา

เป้าหมาย (Goal)

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมีทักษะอาชีพเป็นพื้นฐาน
  2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยและดำรงตนตามอัตลักษณ์ที่กำหนด
  3. ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ
  4. มีความภาคภูมิใจความเป็นไทย ยึดมั่นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  5. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะชีวิตและใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ตระหนักและเห็นคุณค่า ปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  7. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีและพัฒนาสู่งานอาชีพได้

กลยุทธ์องค์กร (Strategy organization)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรมและมีพื้นฐานทักษะอาชีพ
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความรู้ความสามารถทางทักษะอาชีพ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
  4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเพื่อบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

โรงเรียนหอพระ

ที่อยู่ : 15 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email : horpra.school@gmail.com
โทรศัพท์ : 053-221419 ต่อ 11
โทรสาร 053-217063

E-learning
Auto Spin 88 Gusion 88 Idcash88 Indolottery88 Jeger88 Kudamas88 Pagoda88 Pargoy88 Shio88 Zilong88 Barbar77 Gasing 777 Hero77 Indopedia 77 Lingtogel77 Mandala77 Nusantara 77 Retro 777 Sonic77 Tango77 We88 zeus138 petir138 maxwin138 gudang138 diamond138 merdeka 138 gas138 angkasa 168 kaisar888 win88 sbobet88 ligaciputra ole777 Slot Deposit 10k Situs Agen SBOBET data macau keluaran macau toto macau result macau data toto macau macau hari ini pengeluaran toto macau togel macau toto macau hari ini result toto macau keluaran toto macau hasil macau togel macau hari ini data pengeluaran macau macau togel nomor macau keluar macau data macau 4d hasil macau hari ini data togel macau toto macau 4d macau result togel toto macau 4d toto macau toto macau result macau toto pengeluaran toto macau 4d keluaran toto macau 4d toto macau hari ini togel togel hari ini macau data 4d toto macau data pengeluaran toto macau hasil toto macau angka macau keluaran macau togel4d toto macau data 4d macau keluaran macau hari macau togel keluar hari ini togel macau 4d data result macau data pengeluaran macau hari ini macau data result 4d toto macau toto macau togel data macau togel macau togel hari ini togel macau 2023 macau 3d nomor macau hari ini togel singapore keluaran togeĺ singapore hari ini togel singapore hari ini 2023 togel singapore 2023 togel singapore hari ini hongkong nomor togel hari ini singapore togel 4d singapore togel singapore hongkong keluar hari ini togel singapore online sgp toto 4d keluaran sgp toto sgp toto nomor togel hari ini sgp togel hari ini togel on togel 4d togel keluar hari ini togel toto situs togel resmi togel slot situs togel terbesar shio togel 4d pengeluaran semua togel hari ini togel yang keluar hari ini bo togel terpercaya togel 100 no togel hari ini agen togel terpercaya togel terpercaya agen togel terpercaya shio togel 2023 bandar togel lengkap togel 4d login togel login bandar togel lengkap aplikasi togel terpercaya shio 2023 togel pasang togel data result togel pasaran togel situs togel terpercaya data togel lengkap situstoto slot toto 4d minta no togel hari ini toto saja toto 4d togel 4d togel toto togel lengkap data keluaran semua togel di dunia daftar togel semua negara dunia toto casino toto togel login togel terlengkap agen togel resmi di indonesia cara bermain togel togel malam daftar togel online toto hari ini togel hari ini keluar keluaran lengkap togel link togel terpercaya data pengeluaran lengkap agen togel terbesar toto togel 4d nama toto keluaran semua togel hari ini toto 4d hari ini 4d toto hari ini toto result result toto angka toto toto indonesia data toto 4d toto agen toto semua togel toto 4d toto toto togel situs toto toto sydney 4d toto sydney 4d nomor togel hari ini hk toto hk 4d togel online daftar togel toto online togel 88 online aplikasi togel toto online togel online 88 togel timur online togel 188 online prediksi togel online daftar togel toto online terpercaya situs togel online bandar togel online dingdong togel togel sdy jebol togel nadim togel luna togel yowes togel togel partai togel tv togel woles togel yok togel ratu togel abu togel royal togel togel macau togel kamboja master togel ngamen togel togel taiwan togel timur data togel raja togel sydney togel togel sidney mistik togel togel 279 togel sgp togel sdy hari ini eyang togel salam jp togel togel macau hari ini we88 demo slot slot5000 slot slot gacor slot88 rtp slot qqslot slot gacor hari ini situs slot gacor slot demo pragmatic slot online situs slot rtp live demo pragmatic demo slot pg game gratis slot4d gampang jp rtp slot hari ini slot777 slotbesar game online gratis mesin slot link slot gacor slot hoki slot terbaru slot 5000 judi slot joker gaming situs slot terpercaya demo pg soft gacorslot rtv live slot demo slot zeus judi online 20 slot demo gratis slot77 slot gacor gampang menang demo olympus slot terpercaya deposit pulsa tanpa potongan idn poker slot gacor maxwin maxwin demo slot olympus pg soft demo totoslot demo mahjong 4d slot selot winslot slot 88 slot resmi demo slot pg soft link slot game slot bet 10 ribu slot gacor 777 rtp slot gacor slot gacor malam ini kakek merah slot demo slot bonanza 777slot demo pragmatic play harus jp cuan jp slot deposit 5000 hoki slot judi slot online slot demo olympus slotgacor situs gacor zeus demo rtp slot gacor hari ini gates of olympus demo rtp indobet akun demo slot pragmatic idn slot situs slot terbaik olympus slot888 slot gacor 4d bola slot maxwin slot mahjong demo judiresmi mahjong judi resmi kakek slot bola 88 slot demo heylink slot deposit pulsa tanpa potongan rtp live hari ini joker slot rtp slot live situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1 kakek merah 4d situs slot gacor hari ini judi onlain demo bonanza slot deposit pulsa daftar slot agen gacor pragmaticplay demo slot anti lag gampangjp jago togel wd hoki slot demo gratis pragmatic play no deposit slot online terpercaya slot demo gratis pragmatic bonanza judi onlen slot slot pragmatic pola slot slot88 login game slot online slot 77 slot pulsa tanpa potongan main slot slot demo gratis tanpa daftar wwg slot asia slot slot judi online rtp slot pragmatic gacor slot cucu kakek slot slot gacor 2023 depo slot slot demo pg soft mirip asli slot besar situs gacor hari ini agen slot slot toto situs judi slot online terpercaya 2022 depo 20 bonus 20 situs online slot tergacor situs slot gacor 2022 situs judi online daftar slot online bandar slot akunslot mesin slot login situs judi slot idnslot slot demo mahjong heylink slot demo slot mania slot rtp tertinggi hari ini bonus new member 100 cara main slot slot akun demo link gacor game online slot slot88 resmi selot demo akun jp slot spin hoki slot olympus slot gacor terpercaya slot bonus new member situs slot gacor 2023 terpercaya kd slot rtp live slot terlengkap pola slot gacor slot gacor terbaru we88 sbobet link alternatif sbobet link sbobet sbobet mobile sbobet login sbobet wap agen sbobet wap sbobet login sbobet sbobet wap login daftar sbobet sbobet alternatif sbobet indonesia sbobet slot cara daftar sbobet sbobet link alternatif alternatif sbobet sbobet online sbobet asia sbobet mobile login cara daftar sbobet link sbobet terbaru situs sbobet live chat sbobet wap sbobet mobile sbobet parlay judi bola situs judi bola master judi bola judi bola resmi judi bola terpercaya judi bola lapak pusat situs judi bola terbesar judi bola 88 situs judi bola resmi judi bola parlay situs judi bola terpercaya judi bola online agen judi bola judi bola piala dunia judi bola online24jam terpercaya parlay judi bola link judi bola daftar situs judi bola resmi dan terpercaya aplikasi judi bola sportsbook parlay parlay bola prediksi parlay malam ini prediksi parlay mix parlay sbo parlay prediksi parlay hari ini parlay adalah mix parlay 88 kalkulator parlay over under parlay prediksi tips parlay 100 win doyan parlay situs parlay prediksi bola parlay malam ini prediksi bola parlay parlay hari ini judi bola online cmd368 saba sports sbobet88 sbotop