นายวรัญญู แสงนาค ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

BK8