ติดต่อเรา

 

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หอพระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HORPRA
ที่อยู่ :
  15 ถนนสิงหราช
ตำบล :
  ศรีภูมิ
อำเภอ :
  เมือง
จังหวัด :
  จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50200
โทรศัพท์ :
053221419
โทรสาร :
  053271063
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2484
อีเมล์ :
  horpra.school@gmail.com
เว็บไซต์ :

BK8