งานบริการนักเรียน

จำนวนนักเรียน

  • ปีการศึกษา 2563
  • ปีการศึกษา 2564
  • ปีการศึกษา 2565
  • ปีการศึกษา 2566
  • ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรและแผนการเรียน

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลและแบบประเมิน

  • นักเรียนประเมินครู
  • แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  • แบบประเมินความสุข
  • แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  • Student SDQ
  • ประเมิน EQ
  • แบบประเมินคุณลักษณะตาม HORPRA Spirit

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ข่าวสารหอพระ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยแพร่รณรงค์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า (โทษของบุหรี่ไฟฟ้า/กฏหมายและบทลงโทษในการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า)รร.หอพระ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567โรงเรียนหอพระ จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2567รร.หอพระ ส่งนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาเชิงวิชาการเกี่ยวกับวุฒิสภาฯรร.หอพระ สืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รร.หอพระ จัดกิจกรรมกับ รร.EFL learning centreคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ เอ็ม อี พี โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่คำสั่ง แต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบการเยี่ยมบ้าน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศสำหรับนักเรียน

BK8