งานบริการนักเรียน

เอกสารงานทะเบียนวัดผล

ข้อมูลและแบบประเมิน

  • นักเรียนประเมินครู
  • แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  • แบบประเมินความสุข
  • แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  • Student SDQ
  • ประเมิน EQ
  • แบบประเมินคุณลักษณะตาม HORPRA Spirit

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ข่าวสารหอพระ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สนามสอบโรงเรียนหอพระคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โรงเรียนหอพระ ร่วมลงนามความร่วมมือการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นงานแนะแนวโรงเรียนหอพระ เข้าร่วมโครงการ “HUSOC OPEN HOUSE 2020” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รร.หอพระ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย”โรงเรียนหอพระ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมฯจดหมายข่าว ฉบับที่ 5กิจกรรมวัยทีน วัยใส ห่างไกลแอลกอฮอล์รับตรง 64 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบที่ 1 Portfolio ปี 2564ขวัญและกำลังใจ โรงเรียนหอพระ

ประกาศสำหรับนักเรียน

E-learning