งานบริการนักเรียน

รายชื่อนักเรียน 2/65

ตารางเรียน 2/65

เอกสารงานทะเบียนวัดผล

ข้อมูลและแบบประเมิน

  • นักเรียนประเมินครู
  • แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  • แบบประเมินความสุข
  • แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  • Student SDQ
  • ประเมิน EQ
  • แบบประเมินคุณลักษณะตาม HORPRA Spirit

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ข่าวสารหอพระ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 89 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566ปีที่ 5 ฉบับที่ 88 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567โครงการ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน รร.หอพระปีที่ 5 ฉบับที่ 87 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ IC – Open House ประจำปีการศึกษา 2566โรงเรียนหอพระ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรองรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพฯปีที่ 5 ฉบับที่ 86 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศสำหรับนักเรียน

E-learning
BK8