งานบริการนักเรียน

รายชื่อนักเรียน 2/65

ตารางเรียน 2/65

เอกสารงานทะเบียนวัดผล

ข้อมูลและแบบประเมิน

  • นักเรียนประเมินครู
  • แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  • แบบประเมินความสุข
  • แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  • Student SDQ
  • ประเมิน EQ
  • แบบประเมินคุณลักษณะตาม HORPRA Spirit

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ข่าวสารหอพระ
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565เรื่อง การประกวดราคาจ้างสร้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรความร่วมมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ “หลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่”กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย ที่มีผลการเรียนดีกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ที่มีผลการเรียนดีกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Happy Halloweenในเทศกาลวันฮาโลวีนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 2/2565การจัดกิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการป้องกันการเตรียมล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน(Grooming)เกษียณสุข…เกษมศานต์ 2556รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศสำหรับนักเรียน

E-learning