งานบริการนักเรียน

ตารางเรียน 1/63

เอกสารงานทะเบียนวัดผล

ข้อมูลและแบบประเมิน

  • นักเรียนประเมินครู
  • แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  • แบบประเมินความสุข
  • แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  • Student SDQ
  • ประเมิน EQ
  • แบบประเมินคุณลักษณะตาม HORPRA Spirit

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ข่าวสารหอพระ
โรงเรียนหอพระ รับสมัคร นักเรียนทุน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564โรงเรียนหอพระ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลข้าราชการครูดีเด่น ระดับ สพม.34โรงเรียนหอพระ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนหอพระ ประชุมภาคี 4 ฝ่ายคณะครูโรงเรียนหอพระ ตรวจสุขภาพประจำปีดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าพบ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34โรงเรียนหอพระ สอน online ระหว่างวันที่ 5 -14 มกราคม 2564โรงเรียนหอพระ ประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่

ประกาศสำหรับนักเรียน

E-learning