งานบริการนักเรียน

รายชื่อนักเรียน 2/65

ตารางเรียน 2/65

เอกสารงานทะเบียนวัดผล

ข้อมูลและแบบประเมิน

  • นักเรียนประเมินครู
  • แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  • แบบประเมินความสุข
  • แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  • Student SDQ
  • ประเมิน EQ
  • แบบประเมินคุณลักษณะตาม HORPRA Spirit

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ข่าวสารหอพระ
สอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนหอพระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียนแทรกชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัยประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสำหรับนักเรียน

E-learning