เด็กชายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์ สอบได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์

เด็กชายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์ สอบได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

BK8