ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ชื่อครู : จาตุรงค์ เบ็งยา

BK8