หน่วยที่ 1 ใบความรู้ที่ 2 การประมวลผลข้อมูล

ชื่อครู : นภาพร ไชยสมภาร

BK8