หน่วยที่ 2 ใบความรู้ที่ 1 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ชื่อครู : นภาพร ไชยสมภาร

BK8