หน่วยที่ 2 ใบความรู้ที่ 2 การประเมินความน่าเชื่อของข้อมูล

ชื่อครู : นภาพร ไชยสมภาร

BK8