เด็กชายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์

สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ O-NET

เด็กชายปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ สอบได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

    E-learning