แบบฝึกหัด เลขยกกำลัง

ชื่อครู : ศศิวิมล คล้ายเครือญาติ

BK8