เอกสารฝ่ายวิชาการ

เอกสารฝ่ายงานบริหารทั่วไป

เอกสารงานทะเบียนวัดผล

ข้อมูล O-NET

ข่าวสารหอพระ
รร.หอพระ ประเมินครูผู้ช่วยรร.หอพระ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก สมาคมกีฬายกน้ำหนักรร.หอพระ จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชารร.หอพระ รับการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียน ฯ OBECQAโรงเรียนหอพระร่วมวางหรีดงานศพอดีตครูโรงเรียนหอพระรร.หอพระ ต้อนรับครูใหม่สู่รั้วขาว-เหลืองรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการอิงมาตรฐานสากลของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการองมาตรฐานสากลของโรงเรียนหอพระบทความรูปแบบการบริหารงานวิชาการอิงมาตรฐานสากลของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศสำหรับครู

BK8