30/09/2563

คณะครูโรงเรียนหอพระ ร่วมงานอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีฯ และเชิดชูเกียรติข้าราชการครู

30/09/2563

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ สำนักงาน กพ.

24/09/2563

โรงเรียนหอพระ มอบเงินทุนการศึกษา เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 1/2563

24/09/2563

โรงเรียนหอพระ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 24 ทุน

24/09/2563

ทีมยกน้ำหนักโรงเรียนหอพระ ร่วมการแข่งขัน EGAT ณ จังหวัดนครสวรรค์

23/09/2563

นักเรียนโรงเรียนหอพระ รับทุนการศึกษา ปตท.

22/09/2563

ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการคุมสอบ ก.พ. วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

19/09/2563

โรงเรียนหอพระ เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

19/09/2563

ปฐมนิเทศ ห้องเรียนแผนการเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์

BK8