28/10/2563

นักเรียนโรงเรียนหอพระเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

26/10/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

26/10/2563

นักเรียนโรงเรียนหอพระ ร่วมกิจกรรม L.C.C Open House ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

20/10/2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สนามสอบโรงเรียนหอพระ

19/10/2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

19/10/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมลงนามความร่วมมือการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น

16/10/2563

งานแนะแนวโรงเรียนหอพระ เข้าร่วมโครงการ “HUSOC OPEN HOUSE 2020” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14/10/2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รร.หอพระ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย”

14/10/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ

BK8