25/01/2565

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.07/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2564 (โรงเรียนหอพระ ใช้ประกอบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2565)

[…]
14/01/2565

ตารางเรียน On Site ระดับชั้นม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

[…]
05/01/2565

การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2565

02/01/2565

WE ARE HORPRA เราคือ ครอบครัวหอพระ

02/01/2565

โรงเรียนหอพระ รับการประเมินเพื่อเตรียมการเปิดเรียน On-site

[…]
02/01/2565

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหอพระ ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565

02/01/2565

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหอพระ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำเยาวชน Gen Z Gen Strong

02/01/2565

นักเรียนโรงเรียนหอพระ คว้าเหรียญในกีฬานักยกน้ำหนักในการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

02/01/2565

นักเรียนโรงเรียนหอพระสร้างชื่อคว้าเหรียญเงินกีฬาคนพิการแห่งชาติ

E-learning