22/02/2564

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

22/02/2564

โรงเรียนหอพระจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

22/02/2564

คณะครูกลุ่มสาระฯ วิทย์ คณิต เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

22/02/2564

โรงเรียนหอพระ มอบทุนการศึกษา จำนวน 19 ทุน ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

22/02/2564

โรงเรียนหอพระร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ แผนการเรียนธุรกิจสมัยใหม่ ม.4

08/02/2564

รร.หอพระ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ รร.โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ

08/02/2564

โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬายกน้ำหนักโรงเรียน

08/02/2564

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านดอนแก้วเนรมิตปัญญา

03/02/2564

โรงเรียนหอพระ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

BK8