31/10/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรม “Happy Halloween”

30/10/2566

พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

30/10/2566

สภานักเรียนโรงเรียนหอพระ ร่วมกิจกรรม “การรู้เท่าทันสื่อ ฯ “

26/10/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

24/10/2566

โรงเรียนหอพระ เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

24/10/2566

โรงเรียนหอพระ ร่วมรับ ผอ.สพม.ชม.

20/10/2566

ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

11/10/2566

รร.หอพระ การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินรางวัลคุณภาพ OBEC QA

10/10/2566

คำสั่ง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ(แก้ไขเพิ่มเติม)

BK8