25/06/2567

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

25/06/2567

รร.หอพระ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ”

24/06/2567

โรงเรียนหอพระ พ่นยาป้องกันยุงลาย เพื่อห่างไกลไข้เลือดออก

24/06/2567

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน คนเก่ง รร.หอพระ

24/06/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายคณิตศาสตร์ One Day Play Math ประจำปีการศึกษา 2567

21/06/2567

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา รร.หอพระ ส่งเสริมการสอนศีลธรรม ในสถานศึกษา

21/06/2567

การฝึกทบทวน ผกท. , ผช.ผกท. และฝึก นศท. ณ ศูนย์ฝึกฯ มทบ.33

21/06/2567

รร.หอพระ เปิดกองลูกเสือ ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา2567

21/06/2567

นักเรียน รร.หอพระ รับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้

BK8