06/06/2567

การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ เอ็ม อี พี โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

18/05/2567

รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

16/05/2567

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการอิงมาตรฐานสากลของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

16/05/2567

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการองมาตรฐานสากลของโรงเรียนหอพระ

16/05/2567

บทความรูปแบบการบริหารงานวิชาการอิงมาตรฐานสากลของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

06/02/2561

แบบเสนอโครงร่าง “การสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการศึกษา”

BK8