13/05/2564

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหอพระ

25/03/2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนหอพระ

19/10/2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

22/09/2563

ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการคุมสอบ ก.พ. วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

09/09/2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

E-learning