13/02/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรองรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพฯ

07/02/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ฯ

06/02/2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

25/01/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดบ้านวิชาการหอพระ 2566 “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ”

04/01/2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566

04/01/2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

25/12/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ

25/12/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

13/12/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนหัวข้อ “ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ฯ”

E-learning
BK8