10/06/2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

30/05/2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบการเยี่ยมบ้าน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2567

30/05/2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

30/05/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567

14/05/2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

14/05/2567

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2567

08/04/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

03/04/2567

แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

25/03/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ

BK8