กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รร.หอพระ จัดกิจกรรม”วิจิตรภาษา  ล้ำค่ากานท์กวี  ศักดิ์ศรีความเป็นไทย”เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รร.หอพระ จัดกิจกรรม”วิจิตรภาษา ล้ำค่ากานท์กวี ศักดิ์ศรีความเป็นไทย”เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564

โรงเรียนหอพระ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(2560)

โรงเรียนหอพระ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(2560)

E-learning