18/05/2567

รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

16/05/2567

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการอิงมาตรฐานสากลของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

16/05/2567

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการองมาตรฐานสากลของโรงเรียนหอพระ

16/05/2567

บทความรูปแบบการบริหารงานวิชาการอิงมาตรฐานสากลของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

08/05/2567

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

03/04/2567

แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

18/03/2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบทั่วไป

18/03/2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบทั่วไป

21/02/2567

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

BK8