20/10/2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สนามสอบโรงเรียนหอพระ

19/10/2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

12/10/2563

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5

08/10/2563

รับตรง 64 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบที่ 1 Portfolio ปี 2564

[…]
22/09/2563

ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการคุมสอบ ก.พ. วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

16/09/2563

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4

16/09/2563

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3

16/09/2563

ประกาศโรงเรียนหอพระ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารบรรณ

09/09/2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

E-learning