22/11/2563

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จัดห้องเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)

12/11/2563

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือน กันยายน 2563

12/11/2563

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือน กันยายน 2563

03/11/2563

ตารางสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

20/10/2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สนามสอบโรงเรียนหอพระ

19/10/2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

12/10/2563

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือน กันยายน 2563

08/10/2563

รับตรง 64 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบที่ 1 Portfolio ปี 2564

[…]
22/09/2563

ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการคุมสอบ ก.พ. วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

BK8