08/03/2564

ค่ายบูรณาการ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.ต้น รร.หอพระ

03/03/2564

รร.หอพระ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

03/03/2564

รร.หอพระ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

03/03/2564

นักเรียน รร.หอพระ รับเกียรติบัตินักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

03/03/2564

รร.หอพระ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2

03/03/2564

รร.หอพระ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

E-learning