09/07/2567

โรงเรียนหอพระ ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจ

08/07/2567

รร.หอพระ ส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาฯ

08/07/2567

รร.หอพระ ส่งบุคลกรเข้าอบรมการพัฒนาเครือข่ายผู้นิเทศฯ

08/07/2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาและขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2567

08/07/2567

ค่ายคณิตศาสตร์ One Day Play Math

08/07/2567

แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น รร.หอพระ จัดกิจกรรม Tanabata Festival 2024เทศกาลขอพรจากดวงดาว

08/07/2567

เปิดกองลูกเสือ ม.1 รร.หอพระ

01/07/2567

รร.หอพระ มอบผ้ากันเปื้อนให้ผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียน

01/07/2567

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2567

BK8