10/09/2563

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

09/09/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมประชุม โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

29/08/2563

โรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน” ประจำปี 2563

21/08/2563

รร.หอพระ จัดอบรม “โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Application ZipGrade”

21/08/2563

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

20/08/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ NARIT Science week 2020

10/08/2563

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

01/08/2563

โรงเรียนหอพระ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

15/04/2563

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนหอพระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ TCAS 63 (รอบสอง)

E-learning