02/01/2565

โรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer (รอบเก็บตก)

02/01/2565

รร.หอพระ จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหอพระ

02/01/2565

รร.หอพระ รับการตรวจเยี่ยมเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2/2564

02/01/2565

โรงเรียนหอพระ นำนักเรียน และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 2 และ เข็ม 3

02/01/2565

โรงเรียนหอพระ ขอขอบคุณ คุณเอมอร วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการภาคเหนือ บริษัท TCC GROUP ผู้ดูแลทรัทพย์สินของ ดร.เจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริภักดีกุล

02/01/2565

รร.หอพระ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบออนไลน์ “การใช้ Google Workspace for Education” ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

02/01/2565

โรงเรียนหอพระ เปิดศูนย์เกาหลีศึกษา (Korean Studies Center)

02/01/2565

รร.หอพระ ดำเนินการแจกอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระบบ online

02/01/2565

นักเรียนโรงเรียนหอพระ คว้าเหรียญกีฬายกน้ำหนัก ในการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

BK8