30/10/2566

พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

30/10/2566

สภานักเรียนโรงเรียนหอพระ ร่วมกิจกรรม “การรู้เท่าทันสื่อ ฯ “

24/10/2566

โรงเรียนหอพระ เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

24/10/2566

โรงเรียนหอพระ ร่วมรับ ผอ.สพม.ชม.

11/10/2566

รร.หอพระ การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินรางวัลคุณภาพ OBEC QA

10/10/2566

นักศึกษาวิชาทหาร รร.หอพระ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

10/10/2566

นักเรียนเยาวชนดีเด่น

02/10/2566

พิธีมุฑิตาจิต “เกษียณสุข…เกษมศานต์” ปี 2566

26/09/2566

รร.หอพระ ร่วมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Best of the Year 2023”

E-learning
BK8