29/07/2564

โรงเรียนหอพระ ได้รับการเข้าตรวจเยี่ยมจากงานป้องกันควาคุมโรคติดต่อในสถานการ COVID-19

29/07/2564

รร.หอพระ แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ ได้รับความอนุเคราะห์จากแขวงศรีวิชัย ในการมาพ่นยากันยุงในสถานศึกษา

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

29/07/2564

รร.หอพระ รับการนิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

12/06/2564

การจัดการเรียนการสอน online ระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564

12/06/2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์ฉากกั้นการแพร่กระจายละออง COVID-19 ให้กับ รร.หอพระ

12/06/2564

โรงเรียนหอพระ ประชุมผู้ปกครอง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

12/06/2564

โรงเรียนหอพระ มอบตัวและรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

E-learning