02/01/2565

รร.หอพระ ดำเนินการแจกอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระบบ online

02/01/2565

นักเรียนโรงเรียนหอพระ คว้าเหรียญกีฬายกน้ำหนัก ในการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

02/01/2565

รร.หอพระ ประชุมร่วมวางแผนด้านการจัดการศึกษาในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) และการบริหารจัดการฯ

02/01/2565

รร.หอพระ ดำเนินการจัดการแก้ 0 , ร ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

02/01/2565

โรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1

02/01/2565

รร.หอพระ จัดอบรมการพัฒนา Performance Agreement :PA

02/01/2565

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 คน ณ ห้อง 611

02/01/2565

รร.หอพระ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learn ing

02/01/2565

ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง คระครูและลุคลากรโรงเรียนหอพระ ร่วมเดินทางส่ง ครูนริศรา พรมศิริ ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง จังหวัดเชียงใหม่

E-learning