07/10/2563

ขวัญและกำลังใจ โรงเรียนหอพระ

03/10/2563

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมผู้ปกครองลงนามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

03/10/2563

โรงเรียนหอพระ จัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณสุข เกษมศานต์”

01/10/2563

ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ (ว21)

01/10/2563

ประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 21)

30/09/2563

คณะครูโรงเรียนหอพระ ร่วมงานอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีฯ และเชิดชูเกียรติข้าราชการครู

30/09/2563

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ สำนักงาน กพ.

24/09/2563

โรงเรียนหอพระ มอบเงินทุนการศึกษา เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 1/2563

24/09/2563

โรงเรียนหอพระ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 24 ทุน

E-learning