22/08/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4-6 ปีการศึกษา 2566

22/08/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

22/08/2566

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

18/08/2566

รร.หอพระ จัดอบรม “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง เอชไอวี / เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

18/08/2566

โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2566

18/08/2566

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ

18/08/2566

กิจกรรมค่ายภาษาจีน ปีการศึกษา 2566

18/08/2566

งานสถาปนา โรงเรียนหอพระ ครบรอบ 82 ปี

13/08/2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหอพระ จัดค่ายศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น

E-learning