29/07/2564

โรงเรียนหอพระ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

29/07/2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รร.หอพระ จัดกิจกรรม”วิจิตรภาษา ล้ำค่ากานท์กวี ศักดิ์ศรีความเป็นไทย”เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(2560)

29/07/2564

ศึกษานิเทศก์ สพม.ชม.นิเทศโรงเรียนหอพระ

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ ได้รับการเข้าตรวจเยี่ยมจากงานป้องกันควาคุมโรคติดต่อในสถานการ COVID-19

29/07/2564

รร.หอพระ แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ ได้รับความอนุเคราะห์จากแขวงศรีวิชัย ในการมาพ่นยากันยุงในสถานศึกษา

29/07/2564

โรงเรียนหอพระ ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

29/07/2564

รร.หอพระ รับการนิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

E-learning