15/07/2567

โรงเรียนหอพระ ประเมินครูผู้ช่วย

15/07/2567

โรงเรียนหอพระ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

09/07/2567

ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

09/07/2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2567

09/07/2567

โรงเรียนหอพระ ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจ

08/07/2567

รร.หอพระ ส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาฯ

08/07/2567

รร.หอพระ ส่งบุคลกรเข้าอบรมการพัฒนาเครือข่ายผู้นิเทศฯ

08/07/2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาและขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2567

08/07/2567

ค่ายคณิตศาสตร์ One Day Play Math

BK8