19/09/2563

โรงเรียนหอพระ เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

19/09/2563

ปฐมนิเทศ ห้องเรียนแผนการเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์

19/09/2563

นักเรียนโรงเรียนหอพระได้รับทุนการศึกษา “มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ”

16/09/2563

โรงเรียนหอพระ ป้องกันกำจัดยุงลาย

14/09/2563

โรงเรียนหอพระ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

12/09/2563

โรงเรียนหอพระ เป็นสถานที่ดำเนินการสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11/09/2563

งานอนามัยโรงเรียน จัดกิจกรรม “แปรงฟันอย่างไรให้สะอาด”

11/09/2563

การนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จาก สพม.34

09/09/2563

โรงเรียนหอพระ ร่วมประชุม โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

E-learning