21/03/2564

รร.หอพระ มอบทุนการศึกษาประเภท “ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี” จำนวน 17 ทุน

21/03/2564

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท (FERC) มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนหอพระ

21/03/2564

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

13/03/2564

Horpra Sports Game ประจำปีการศึกษา 2563

13/03/2564

งานธนาคารโรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้และดูงานธนาคารโรงเรียน

13/03/2564

โรงเรียนหอพระ มีการจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

13/03/2564

โรงเรียนหอพระ มอบรางวัลกิจกรรม “รักการอ่าน”

08/03/2564

ค่ายบูรณาการ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.ต้น รร.หอพระ

03/03/2564

รร.หอพระ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

E-learning