10/03/2565

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

10/03/2565

จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

10/03/2565

จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

08/03/2565

กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหอพระ

08/03/2565

งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหอพระ นำนักเรียนเข้ารับการฝึก

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ พ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออก

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ เป็นสนามสอบ O-NET ม.6

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

08/03/2565

โรงเรียนหอพระ ประชุมภาคี 4 ฝ่าย

E-learning